И най-съвременните защитни средства за хората в автомобилите, като въздушни възглавници, тракшън контроли, АБС спирачки и т.н. се задействат, едва след възникване на инцидентите. Иновативният 3S автомобил е най-безопасен, защото кормилно-кинематично превантивно балансира автомобила още при влизането му в завоите. Нашите 3S иновации са синергични. Тe едновременно осигуряват, не само радикални технически предимства, но чрез тях и най-силното маркетингово предимство - безопасност при шофиране и намаляване на катастрофите. Патентните новости вижте ТУК

Други актуални иновации за процеси с нулеви вредни емисии вижте на https://zeroco2.space

PATENTS AND INNOVATION   VIDEO   EFFICIENCY    ABOUT   HOME

State-of-the-art protections for people in cars, such as airbags, traction controls, ABS brakes, etc. are activated only after the occurrence of the incidents. The innovative 3S car is the safest, because it preemptively balances the car with steering-kinematics as soon as it enters the turns. Our 3S innovations are synergistic. They simultaneously provide not only radical technical advantages, but through them also the strongest marketing advantage - driving safety and reducing accidents. Full patent documentary download HERE

See other current innovations for zero-emission processes at https://zeroco2.space

Side Shift Steering  -  Most stable 3S car chassis will change cars forever

Видеоклипове с патентни реализации на 3S интегрираното шаси с кормилната уредба

Резюме на проекта може да изтеглите от ТУК

Сега бариерната пречка за бързо разпространение на електрическата мобилност е липсата на електро нарядни станции пред много апартаментни жилища и такива без собствени гаражи.

Преодоляването на тази бариера може да стане, чрез разработената бърза зарядна станция, захранвана от стандартна електро мрежа с ниско напрежение. Тя e световна патента новост - вижте официалното патентно становище на Патентното ведомство ТУК

Повече видео за пасивно водно охлаждане с кондензирана нощна влага и дневното й изпарение вижте ТУК

More video on passive water cooling with condensed night moisture and its daytime evaporation see HERE

A project summary download HERE

Now, the barrier to the rapid spread of electric mobility is the lack of electric charging stations in front of many apartment houses and those without their own garages.
Overcoming this barrier can be done through the development of a fast charging station powered by a standard low-voltage electrical network. It is a Worldwide patent novelty - see the official patent statement of the Patent Authority HERE

 

PATENTS AND INNOVATION    VIDEO   EFFICIENCY   ABOUT   HOME

 

 

This site is a member of  INNOVATION PARTNERS NETWORK

 

Copyrights by George Tonchev  

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com  

 

Symptoma